Disclaimer Grondmaps

Grondmaps alsook (eventuele) overige informatieleveranciers aan Grondmaps werken met de grootste accuratesse aan deze site. Desondanks kan er een fout of een onvolledigheid in voorkomen. Grondmaps aanvaardt géén enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Grondmaps aanvaardt géén enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Grondmaps worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Grondmaps.

Niets van deze elektronische uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en/of de beheerder van deze website.